PDF
image of Xenon Lighting ZS1052(H) Excelitas Technologies - Bulk
6379
TRIGGER COIL 35.84
image of Xenon Lighting ZS1052 AC(H) Excelitas Technologies - Bulk
6152
TRIGGER COIL THROUGH HOLE 36.48
image of Xenon Lighting BUB 0641RD(G)(H) Excelitas Technologies - Box
7448
FLASHLAMP U HARD GLASS 58.88
image of Xenon Lighting ZS1324-24V LUL1(H) Excelitas Technologies - Bulk
1050
TRIGGER COIL 222.66
image of Xenon Lighting ZS1031-11(H) Excelitas Technologies - Bulk
1424
TRIGGER COIL 350.64
image of Xenon Lighting DU 8902-1(H) Excelitas Technologies - Box
210
FLASHLAMP U QUARTZ 907.54
image of Xenon Lighting PE300BFA Excelitas Technologies - Box
33
LAMP PARABOLIC REFLECTOR 1" 300W 4641.64
image of Xenon Lighting ZS1052 S HT(H) Excelitas Technologies - Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
11716
TRIGGER COIL SURFACE MOUNT 46.86
image of Xenon Lighting BHN 2647(G)(H) Excelitas Technologies - Box
388
FLASHLAMP HELICAL HARD GLASS 112.2
image of Xenon Lighting 201-1150 Excelitas Technologies - Box
37
FYD-1150 LITE PAC 4654.96
image of Xenon Lighting PE175BFA Excelitas Technologies - Box
32
LAMP PARABOLIC REFLECTOR 1"175W 4641.64
image of Xenon Lighting 211-10840 Excelitas Technologies - Box
41
FX-1084 7725.3
image of Xenon Lighting PE300C-10F Excelitas Technologies - Box
31
ELLIPTICAL REFLECTOR 1.4" 300W 7141
image of Xenon Lighting ZS1052-1(H) Excelitas Technologies - Bulk
0
TRIGGER COIL 38.72
image of Xenon Lighting 211-11530 Excelitas Technologies - Box
5
XENON LAMP FX-1153 6627.64
image of Xenon Lighting 211-11600 Excelitas Technologies - Box
14
XENON LAMP FX-1160 7282.24
image of Xenon Lighting BGGP 6330(N)(H) Excelitas Technologies - Box
64
FLASHLAMP LINEAR HARD GLASS 94.26
image of Xenon Lighting 502-1110 Excelitas Technologies - Box
4
PS-1110 POWER SUPPLY 5689.38
image of Xenon Lighting 211-11020 Excelitas Technologies - Box
5
FX-1102 XENON LAMP 5900.06
image of Xenon Lighting 211-11050 Excelitas Technologies - Box
6
FX-1105 XENON LAMP 6085.72
image of Xenon Lighting 211-11500 Excelitas Technologies - Box
13
XENON LAMP FX-1150 6787.12
image of Xenon Lighting 211-11640 Excelitas Technologies - Box
6
FX-1164 XENON LAMP 8664.42
image of Xenon Lighting 502-6502-40 Excelitas Technologies - Box
2
LS-6502-40 XENON LIGHT SOURCE 9262.98
image of Xenon Lighting 201-1101 Excelitas Technologies - Box
2
FYD-1101 LITE PAC 4552.4
image of Xenon Lighting 211-11010 Excelitas Technologies - Box
5
FX-1101 XENON LAMP 5281.16
:
Excelitas Technologies
:
Bulk
:
35.84
:
6379
:
TRIGGER COIL
:
Excelitas Technologies
:
Bulk
:
36.48
:
6152
:
TRIGGER COIL THROUGH HOLE
:
Excelitas Technologies
:
Box
:
58.88
:
7448
:
FLASHLAMP U HARD GLASS
:
Excelitas Technologies
:
Bulk
:
222.66
:
1050
:
TRIGGER COIL
:
Excelitas Technologies
:
Bulk
:
350.64
:
1424
:
TRIGGER COIL
:
Excelitas Technologies
:
Box
:
907.54
:
210
:
FLASHLAMP U QUARTZ
:
Excelitas Technologies
:
Box
:
4641.64
:
33
:
LAMP PARABOLIC REFLECTOR 1" 300W
:
Excelitas Technologies
:
Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT)
:
46.86
:
11716
:
TRIGGER COIL SURFACE MOUNT
:
Excelitas Technologies
:
Box
:
112.2
:
388
:
FLASHLAMP HELICAL HARD GLASS
:
Excelitas Technologies
:
Box
:
4654.96
:
37
:
FYD-1150 LITE PAC
:
Excelitas Technologies
:
Box
:
4641.64
:
32
:
LAMP PARABOLIC REFLECTOR 1"175W
:
Excelitas Technologies
:
Box
:
7725.3
:
41
:
FX-1084
:
Excelitas Technologies
:
Box
:
7141
:
31
:
ELLIPTICAL REFLECTOR 1.4" 300W
:
Excelitas Technologies
:
Bulk
:
38.72
:
0
:
TRIGGER COIL
:
Excelitas Technologies
:
Box
:
6627.64
:
5
:
XENON LAMP FX-1153
:
Excelitas Technologies
:
Box
:
7282.24
:
14
:
XENON LAMP FX-1160
:
Excelitas Technologies
:
Box
:
94.26
:
64
:
FLASHLAMP LINEAR HARD GLASS
:
Excelitas Technologies
:
Box
:
5689.38
:
4
:
PS-1110 POWER SUPPLY
:
Excelitas Technologies
:
Box
:
5900.06
:
5
:
FX-1102 XENON LAMP
:
Excelitas Technologies
:
Box
:
6085.72
:
6
:
FX-1105 XENON LAMP
:
Excelitas Technologies
:
Box
:
6787.12
:
13
:
XENON LAMP FX-1150
:
Excelitas Technologies
:
Box
:
8664.42
:
6
:
FX-1164 XENON LAMP
:
Excelitas Technologies
:
Box
:
9262.98
:
2
:
LS-6502-40 XENON LIGHT SOURCE
:
Excelitas Technologies
:
Box
:
4552.4
:
2
:
FYD-1101 LITE PAC
:
Excelitas Technologies
:
Box
:
5281.16
:
5
:
FX-1101 XENON LAMP

18165733060

2750397455@qq.com
0